Do práce!!!logo

Projekt byl realizován v období 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018 a jeho financování bylo zajištěno z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

Rozpočet projektu: 2.286.029,80 Kč. 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003195

Místo realizace: Dům vzdělání STUDNICE, Skvrňanská 12, 301 00, Plzeň.

 

Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny znevýhodněných osob na trhu práce – osob pečujících o dítě do 15 let věku a žen ohrožených na trhu práce.

Celý projekt byl založen na vzájemně provázaném cyklu aktivit, které umožnily cílové skupině vstup na trh práce nebo vylepšení pozice na něm. 

Součástí projektu byly:

  •     Motivační aktivity
  •     Pracovní bilanční diagnostika, psychologické testování
  •     Vzdělávací aktivity a rekvalifikace
  •     Podpora při hledání zaměstnání
  •     Poradenství, umístění na volná pracovní místa

 

V rámci projektu bylo dosaženo těchto výsledků:

Do projektu vstoupilo 72 klientek, které absolvovaly 24 vzdělávacích programů realizovaných lektory STUDNICE z.s. a 27 externích rekvalifikačních programů. 60 klientek získalo zpětnou vazbu z podrobné psychologické bilanční pracovní diagnostiky. Celkově na aktivitách projektu strávily klientky 9 488 hodin.  Skoro polovina klientek si v průběhu projektu našla zaměstnání či získala příslib zaměstnání, další si zvýšily svoji kvalifikaci v rekvalifikačních programech a práci budou hledat po skončení rodičovské dovolené. Po celou dobu projektu měly účastnice možnost konzultovat svoji situaci s poradkyní pro oblast zaměstnanosti, která jim pomáhala najít pro ně optimální zaměstnání. Za tímto účelem byl rovněž provozován portál flexibilních pracovních nabídek, které jsou pro ženami s malými dětmi zajímavou alternativou k full time úvazku.